Acte necesare pentru înregistrarea cãsãtoriei la oficiul stãrii civile:

 

– certificate de nastere în original si copie (nelegalizatã)

– certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sã cuprindã mentiunea expresã cã persoana în cauzã se poate cãsãtori)

– buletine de identitate, actele de identitate sau pasapoartele(pentru cetãtenii strãini si pentru cetãtenii români care domiciliazã în strãinãtate), original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii cãsãtoriei (cel putin unul dintre solicitanti sã aibã domiciliul sau resedinta în localitatea unde se oficiazã cãsãtoria)

– declaratia de cãsãtorie, aceasta se face în baza declaratiei de cãsãtorie datã în scris în fata ofiterului de stare civilã si care trebuie sã cuprindã dorinta de a se cãsãtori faptul cã cei care vor sã se cãsãtoreascã au luat cunostintã reciprocã de starea sãnãtatii lor si de conditiile prevãzute în Codul familiei ce nume de familie vor purta în timpul cãsãtoriei

În cazul în care unul dintre solicitanti nu e la prima cãsãtorie mai e nevoie de:

– sentinta de divort în 2 exemplare, ambele rãmase definitive, legalizate si timbre fiscale sau chitantã C.E.C. în valoare de 5 lei (în cazul în care cãsãtoria anterioarã a fost incheiatã în localitatea unde se oficiazã cãsãtoria);

– în cazul în care cãsãtoria anterioarã a fost incheiata în altã localitate, se va depune un singur exemplar din sentinta rãmasã definitivã si legalizatã.

sau

– certificatul de deces al celui decedat, în original si copie nelegalizatã

– în cazul în care din cãsãtoria anterioarã au rezultat copii si acestia sunt în îngrijirea sotului/sotiei care se recãsãtoreste, se vor prezenta certificatele de nastere în original si copie nelegalizatã;

În cazul în care unul sau ambii solicitanti sunt cetãteni strãini mai e nevoie

– certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizatã

– actul care atestã cã a fost desfacutã cãsãtoria anterioarã sau a încetat, original, copie si traducere legalizatã

– dovada de la autoritatiile locale, în cazul în care existã conventie între România si statul respectiv

– dacã aceasta conventie nu existã, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, în mod obligatoriu faptul cã, în conformitate cu legea nationalã sunt îndeplinite conditiile de si cã se poate cãsãtori in România)

– în cazul în care ambii soti sunt cetãteni strãini sau cu domiciliul în strãinãtate va fi necesar sã se facã dovada sederii în municipiul în care se va solicita efectuarea cãsãtoriei în intervalul cuprins între data depunerii actelor si data oficierii cãsãtoriei.

si nu în ultimul rând viitorii soti trebuie sã fie insotiti la oficierea cãsãtoriei civile de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.

Actele se depun la Starea Civilã cu minimum 10 zile inainte de oficializarea cãsãtoriei.

Cãsãtoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile în care se cuprinde atât ziua în care a fost facutã declaratia de cãsãtorie, cât si ziua în care se oficiazã cãsãtoria. Dupã expirarea termenului de 10 zile, cãsãtoria se poate încheia numai pânã la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale

Back To Top
error: